Japan

Players
ST
B
T
C
P
DG
YC
RC
GT
1

Hendrik Tui

0 4 0 0 0 0 0 0 26
2

Kotaro Matsushima

5 0 4 0 0 0 0 0 400
3

Michael Leitch

4 1 0 0 0 0 0 0 342
4

Fumiaki Tanaka

0 5 0 0 0 0 0 0 65
5

Lappies Labuschagne

5 0 1 0 0 0 0 0 389
6

Lomano Lemeki

4 1 0 0 0 0 0 0 338
7

Shota Horie

4 1 0 0 0 0 0 0 348
8

Keita Inagaki

5 0 0 0 0 0 0 0 310
9

Kaito Shingeno

0 0 0 0 0 0 0 0 0
10

Yu Tamura

5 0 0 5 11 0 0 0 355
11

Ryohei Yamanaka

3 2 0 0 0 0 0 0 178
12

Yoshitaka TOKUNAGA

0 0 0 0 0 0 0 0 0
13

Kenki Fukuoka

2 2 2 0 0 0 0 0 211
14

Jiwon Koo

4 1 0 0 0 0 0 0 276
15

Amanaki Mafi

2 1 0 0 0 0 0 0 147
16

Uwe Helu

0 2 0 0 0 0 0 0 12
17

Timothy Lafaele

5 0 1 0 0 0 0 0 400
18

Will Tupou

3 0 0 0 230
19

Atsushi Sakate

1 4 0 0 0 0 0 0 51
20

Rikiya Matsuda

0 5 0 1 0 0 0 0 54
21

Wimpie van der Walt

3 2 0 0 0 0 0 0 246
22

Kazuki Himeno

5 0 1 0 0 0 0 0 373
23

Yutaka Nagare

5 0 0 0 0 0 0 0 334
24

Ryoto Nakamura

5 0 0 0 0 0 0 0 389
25

Asaeli Valu

1 4 0 0 0 0 0 0 122
26

James Moore

5 0 0 0 0 0 0 0 400
27

Ataata Moeakiola

0 0 0 0 0 0 0 0 0
28

Luke Thompson

4 1 0 0 0 0 0 0 300
29

Takyua Kitade

0 0 0 0 0 0 0 0 0
30

Yusuke Kizu

0 0 0 0 0 0 0 0 0
31

Isileli Nakajima

0 5 0 0 0 0 0 0 89